KONFERENCES | KNM

Starptautiskā zinātniskā konferencē varēs izzināt Kurzemes hercogistes un Kuldīgas vēsturi

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE PĀRCELTA UZ 17. UN 18. SEPTEMBRI.

 

AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI SEKOJIET MUZEJA MĀJASLAPĀ VAI SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Kuldīgas novada muzejs aicina uz starptautisko zinātnisko konferenci „Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē”, kas notiks 2020. gada 2. un 3. aprīlī Kuldīgas Mākslas namā. Konferences dalībnieki un apmeklētāji varēs padziļināt savas zināšanas par Kurzemes un Zemgales hercogistes un Kuldīgas vēstures jautājumiem, kā arī piedalīties diskusijās.

 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē referātus lasīs 19 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Polijas un Nīderlandes, savukārt diskusiju dalībnieku vidū būs zinātnieki un kultūras mantojuma jomas eksperti arī no citām Eiropas valstīm. Pētnieki prezentēs referātus par iepriekš nepētītiem Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16.–18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras aspektiem Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī aplūkos iepriekš analizētus jautājumus citā rakursā.

 

Konferenci organizē Kuldīgas novada muzejs sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, Latvijas Universitāti un Mantojuma pārvaldības institūtu Vācijā. Pasākuma mērķis ir veicināt Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16.–18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras izpēti un tās rezultātu popularizēšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt Kuldīgas nominācijas sagatavošanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. Konference ir daļa no plaša pasākumu kopuma, kas saistīts ar Kuldīgas nominācijas virzīšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

 

Unikālā situācija, kas bija izveidojusies Baltijas jūras reģionā 16. gadsimtā, sekmēja jauna starptautisko attiecību dalībnieka – Kurzemes un Zemgales hercogistes – izveidošanos. Šī nelielā valsts (valstisks veidojums) no 1561. līdz 1795. gadam aizņēma teritoriju no Baltijas jūras piekrastes līdz Daugavai un robežojās ar Lietuvas Lielkņazisti, Poļu Livoniju, Zviedrijas Karalisti un vēlāk – Krievijas Impēriju. Pateicoties pārdomātai pārvaldei, diplomātijai un tirdzniecībai, hercogiste spēja ne vien pastāvēt un vairāk nekā 200 gadu saglabāt savu patstāvību, atrodoties starp savstarpēji naidīgām lielvalstīm, bet arī atstāja savu mantojumu plašākā ģeopolitiskā apgabalā.

 

Viens no nozīmīgākajiem hercogistes administratīvajiem centriem bija Kuldīga (Goldingen), kura gadsimtiem ilgi atradās tirdzniecības ceļu krustpunktā. Kuldīga ir unikāla liecība par Kurzemes un Zemgales hercogisti un šī laikmeta uzplaukumu, starptautiskajām tirdzniecības attiecībām un kultūras apmaiņu. Tā ir arī vislabāk saglabātā pilsētvides liecība par šo vēstures posmu.

 

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūgums iepriekš pieteikties, zvanot vai rakstot Kuldīgas novada muzeja Apmeklētāju centram (+371 633 50179; info.muzejs@kuldiga.lv).

 

Konference notiks latviešu un angļu valodā, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.

Pasākumu būs iespēja vērot arī tiešsaistē.

 

Ieeja pasākumā bez maksas.

 

International scientific conference on the history of the Duchy of Courland and Kuldīga 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IS RESCHEDULED TO 17 AND 18 SEPTEMBER.

 

PLEASE LOOK FOR CURRENT INFORMATION AT OUR WEBSITE OR SOCIAL NETWORKS.

 

The Kuldīga District Museum invites you to an international scientific conference ‘THE TIME OF DUCHY OF COURLAND AND SEMIGALLIA: A UNIQUE PERIOD IN WORLD HISTORY’ on 2 and 3 April at the Kuldīga Art House. Conference participants and guests will have a chance to expand their knowledge of the history of the Duchy and Kuldīga as well as take part in discussions.

 

Nineteen academics from Latvia, Lithuania, Estonia, Austria, Poland, and the Netherlands will present results of their research in the conference. Papers cover lesser-known aspects of the history and culture of the Duchy of Courland and Semigallia and 16th–18th century Kuldīga in the European and global contexts, and present a fresh approach to previously analysed issues.

 

The conference is organized by the Kuldīga District Museum in collaboration with the Kuldīga District Municipality, University of Latvia, and the Institute for Heritage Management (Germany). The purpose of the event is to foster research in the history and culture of the Duchy of Courland and Semigallia and 16th–18th century Kuldīga and popularize its results, as well as to promote the nomination of Kuldīga for the UNESCO World Heritage list. The conference is a part of a wider set of events related to promoting the nomination of Kuldīga for the UNESCO World Heritage list.

 

The unique situation that had formed in the Baltic Sea region in the 16th century contributed to the creation of a new member of international relations – Duchy of Courland and Semigallia. From 1561 to 1795, this small country (national arrangement) occupied the area from the coast of the Baltic Sea to Daugava and bordered with the Grand Duchy of Lithuania, Polish Livonia, the Kingdom of Sweden and later the Russian Empire. Thanks to well-considered administration, diplomacy and trade, the Duchy was not only able to exist and to maintain its independence for more than two hundred years between mutually hostile powers, but also left its legacy in a wider geopolitical area.

 

Kuldīga (Goldingen), which for centuries was located in the crossroads of trade routes, was one of the most important administrative centres of the Duchy. Kuldīga provides a unique testimony to an era when the Duchy of Courland and Semigallia flourished, to international trade relationships, and cultural exchanges. It is also the best-preserved urban testimony of this period in history.

 

Since seating is limited, please apply in advance by calling or writing to the Visitors Centre of the Kuldīga District Museum (+371 633 50179; info.muzejs@kuldiga.lv).

 

Conference languages will be Latvian and English. There is going to be provided simultaneous translation.

It will be possible to watch the conference online as well.

The Conference is free of charge.

KONTAKTI

INFO.MUZEJS@KULDIGA.LV

+371 63350179; +371 22015462
APMEKLĒTĀJU CENTRS

ADRESE

Kuldīgas novada muzejs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļa

Dzirnavu iela 5, Kuldīga, LV-3301

© 2019 KNM