top of page

Senais ķieģeļu tilts pār Ventu (1873-1874). Viens no garākajiem un iespaidīgākajiem ķieģeļu velvju tiltiem Eiropā – 164 m –, kas joprojām tiek izmantots transportam. Celts Krievijas impērijas laikā pēc tā laika standartiem – tā, lai divas karietes varētu braucot izmainīties. Šis tilts mūrēts pēc Kurzemes civilgubernatora Paula fon Lilienfelda rīkojuma. Tilta celtniecība izmaksājusi 120 tūkstošus rubļu. Tiltu kā Kuldīgas simbolu atpazīst gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi.

The old brick bridge over the river Venta (1873-1874). This is one of the longest and most impressive vaulted brick masonry bridges still in use for transport in Europe – 164 m. It was built in accordance to road standards of the Russian Empire - so that two carriages could easily pass each other by. This bridge was built by injunction of the civil governor of Courland, Paul von Lilienfeld, and its construction cost 120 thousand roubles. The bridge is recognized as a symbol of Kuldīga both by locals, as well as tourists.

Старый кирпичный мост через реку Вентa (1873-1874). Один из самых длинных и впечатляющих кирпичных арочных мостов такого типа в Европе - 164 м - который до сих пор используется для транспорта. Построен по стандартам Российской Империи - чтобы во время езды могли разменятся две кареты. Это было осущественно по приказу гражданского губернатора Курляндии Пауля фон Лилиенфельда, его строительство обошлось в 120 тысяч рублей. Mост признан символом Кулдиги как местными жителями, так и иностранными туристами.

KNM 5782_edit_editeds.jpg
2019uz ventas rumbas_edit.jpg
KNM 16.452_edit.jpg
ir iestajies rudens-2019gada_edit.jpg

Ventas rumba  tiek uzskatīta par platāko ūdenskritumu Eiropā. Tā loka garums – 249 m, augstums – nepilni 2 m. Ventas rumba ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, kas atrodas Ventas ielejas dabas liegumā. Pavasarī un rudenī ikviens var vērot zivis, kas “lido” pāri Ventas rumbai, jo dodas uz nārsta vietām augšup pa upi. Zivju ķeršanai senāk izmantoja speciālus grozus, kuri tika nostiprināti uz Ventas rumbas.

 

Ventas rumba is considered to be the widest waterfall in Europe. The length of its arc is 249 m, and its height – almost 2 m. Ventas rumba is a geological and geomorpfological  natural monument situated in The Venta Valley nature reserve. In spring and autumn, everyone can watch fish “flying” over the rumba, since this is the time they go up the river to spawn. In old times fish were caught with special wicker baskets, fixed on the Venta waterfall.

Водопад Вентас румба считается самым широким водопадом в Европе. Длина его дуги 249 м, высота менее 2 м. Водопад Вентас румба является геолого и геологоморфологическим памятником природы, который находится в природном заповеднике долины Вента. Весной и осенью все желающие могут понаблюдать за «летящeй» рыбой, ведь именно в это время она двигается вверх по реке идя на нерест. В старинные времена для ловли рыбы использовались специальные корзины, которые закреплялись на ступице реки Вента.

Vēsturiskā Bangertu villa. Liepājas fabrikantam Luisam Bangertam un viņa sievai Fanijai piederošā vasaras villa uzbūvēta ap 1900. gadu. 1939. gadā tā tika nodota lietošanā Kuldīgas muzejam, kas tajā atrodas vēl šodien. Mūsdienās šeit pieejamas muzeja izstāžu un ekspozīciju telpas. Villā iespējams apskatīt mainīgās izstādes un ēkas interjeru.

The historic Villa Bangert. The historic building owned by manufacturer Luis Bangert and his wife Fanny from Liepāja was built around 1900. In 1939 it was handed over to the Kuldīga District Museum, housed there to this day. Nowadays, museum exhibition and exposition rooms are situated here. The villa hosts changing exhibitions and a permanent exhibition of the interior of the building.

 

Историческая вилла Бангертoв. Летняя вилла, принадлежащая Лиепайскому фабриканту Луису Бангерту и его жене Фании была построена около 1900 года. В 1939 году его передали Кулдигскому окружнoму музею, который находится в нем и по сей день. Сегодня здесь расположены музейно-выставочные и экспозиционные помещения. На вилле можно оcмотреть меняющиеся выставки и интерьер здания.

KNM Plg_editeds.jpg
IMG_8577.jpg
KNM 5221_edit.jpg
009_w_edited.jpg

Kuldīgas Rātslaukums vecpilsētas centrā ir jau sena ļaužu pulcēšanās vieta. 17. gs. otrajā pusē šeit tika izveidots tirgus laukums, kurā tirdzniecība norisinājās līdz pat 1937. gadam. Kuldīgas Rātslaukumā atrodas nevis viens, bet divi rātsnami – vecais un jaunais rātsnams. Vecā rātsnama pagraba velvētās telpas saglabājušās no 17. gs., kurās kādreiz atradies pilsētas cietums. Jaunais rātsnams uzcelts 1868. gadā. Tas ir pēdējais Latvijā uzbūvētais rātsnams, un Kuldīga ir vienīgā pilsēta, kuras pašvaldība joprojām strādā vēsturiskajā rātsnamā.

The Kuldīga Town Square situated in the center of the old town has been a gathering place since olden days. In the second half of the 17th century, a market square was created here, where trade took place up until 1937. There is not just one, but two Town Hall buildings here - the old and the new Town Hall. Vaulted rooms of the Old Town Hall basement have been preserved from the 17th century, when the building housed town prison.  The new Town Hall was built in 1868. It is the last Town Hall built in Latvia and Kuldīga is the only town whose municipality still works in its historic Town Hall.

Кулдигская Ратушная площадь в центре старого города уже с древних времён считается местом сбора. Во второй половине 17 вeка здесь была создана рыночная площадь, где до 1937 года велась торговля. В Кулдигской Ратушной площади находится не только один, но даже два здания - старая и новая ратуша. Сводчатые помещения подвала старой ратуши сохранились с 17 века, где тогда находилась городская тюрьма. Новая ратуша была построена в 1868 году. Это последняя в Латвии построенная ратуша, а Кулдига - единственный город, самоуправление которого работает в исторической ратуше.

Viena no vecākajām koka ēkām Kuldīgā. Ēkas pamati saglabājušies no 1670. gada. Tai blakus plūstošā Alekšupīte ar tās mūra tiltiņiem veido romantisku ainavu, kuru dēvē par “Ziemeļu Venēciju”. Uz ēkas jumta redzams vējrādītājs ar mītiskā vienradža attēlu.

One of the oldest wooden buildings in Kuldīga. The foundations of it have been preserved since 1670. The nearby Alekšupīte river with its stone bridges forms a romantic landscape known as the “Venice of the North”. There is a weather vane with the image of the mythical unicorn on the roof of the building.

Одна из старейших деревянных построек в Кулдиге. Фундамент здания сохранился с 1670 года. Дом находится рядом с протекающей речкой Алекшупите. Вместе с каменными мостиками это место создаёт романтический образ получивший название  « Северная Венеция ». На крыше здания находится флюгер с изображением мифического единорога.

KNM Plg. 6959 Baznīcas iela pie Rātslaukuma.jpg
DSC_0566.jpg
bottom of page