NUMISMĀTIKAS KOLEKCIJA

Kuldīgas novada muzeja krājumā ir plaša numismātikas (monētas un naudas zīmes) kolekcija, kurā atrodami gan Latvijas teritorijā izlaistie maksāšanas līdzekļi, gan citur izdotā nauda, kas tikusi lietota Latvijas teritorijā. Kolekcijā ir arī eksotisku zemju monētas, kuras krājumā nonākušas, pateicoties dāvinātājiem, kuri bijuši dažādās valstīs. Numismātikas kolekcijas hronoloģiskās un ģeogrāfiskās robežas ir ļoti plašas. Senākās monētas muzeja kolekcijā datējamas ar 10.gadsimta beigām – 11.gadsimta sākumu, bet jaunākās ar mūsdienām.

Diezgan plaši pārstāvētas ir Livonijas laika monētas. Muzeja kolekcijā ir divi vērtīgi monētu depozīti. Viens no interesantākajiem ir 1984.gadā Kuldīgas pilsētā atrastais vara trauks ar 334 monētām. Monētas tiek datētas ar 14.gs.beigām – 15.gs. sākumu. Depozītā ir Livonijas ordeņu valsts Tallinā (Rēvelē), Tartu (Tērbata) bīskapijā kalto ārtigu un Lībekas tipa feniņu un dažu ārvalstu monētas. Tas noguldīts zemē ap 1408.gadu. Otrs depozīts ir Zviedrijas kundzības laikā XVII. gadsimtā Rīgā kaltie Rīgas un Livonijas šiliņi. Tas atrasts 1954.gadā Pelču pagasta „Bukās” metāla traukā (595 monētas). Krājumā glabājas arī atsevišķi Kurzemes un Zemgales hercogistes graši, šiliņi un dālderis; liels skaits cariskās Krievijas, kā arī 20.gadsimta monētu. Pietiekami liela daļa kolekcijā ir citu zemju monētas no 10.gadsimta beigām līdz 20.gadsimta beigām. Daļa no šīm monētām iegūtas Valsts Ļeņingradas vēstures muzejā.

Naudas zīmju muzeja krājumā ir krietni mazāk. Senākās ir cariskās Krievijas naudas zīmes no 19.gadsimta beigām. Kolekcijā ir pārstāvētas cariskās Krievijas, Latvijas republikas, vācu okupācijas, Padomju Savienības un atjaunotās Latvijas naudas zīmes. Šobrīd iztrūkst latiņi.

Sfragistikas (zīmogi un spiedogi) priekšmeti sniedz vēsturisku ieskatu Kuldīgas pilsētā un novadā. Vieni no ievērojamākajiem priekšmetiem ir Kuldīgas pilsētas mazais spiedogs un Kuldīgas pilsētas birģermeistara spiedogs (1764.gads). Kolekcijā ir apriņķa tiesas, pagasta valžu un tiesu spiedogi, padomju laika uzņēmumu, rajona partijas komitejas, Kuldīgas rajona un pilsētas izpildu komiteju, ciema padomju u.c. spiedogi, kā arī zīmogu paraugi.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017