Konference „Vācbaltiešu vēsturiskais mantojums Kurzemē”

Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas novada muzeja rīkotā zinātniskā konference „Vācbaltiešu vēsturiskais mantojums Kurzemē”.

Mazām tautām ir liktenis būt kādas kultūras ietekmētai - tā konferences „Vācbaltiešu vēsturiskais mantojums Kurzemē" sacīja tā dalībnieki. Vācbaltieši atstājuši ne tikai skaistas ēkas, bet arī nozīmīgu devumu kultūrā un vēstures pētīšanā. Lai padziļināti izzinātu kādu Kurzemei nozīmīgu vēstures posmu, Kuldīgas novada muzejs konferenci rīkoja jau ceturto reizi. Ar saviem pētījumiem tad dalās speciālisti no visas Latvijas.

Konferences referātu tēmas:

Vācbaltiešu devums Kurzemes baznīcu vitrāžu izveidē. Dr.art. Ilona Audere, Mencendorfa nama vadītāja /files/files/Audere_tezes.pdf


 Ieskats Kurzemes vācbaltiešu literatūrā. LU profesore Māra Grudule /files/files/Gurudule_tezes.pdf


 Sēfrensu ģimenes ieguldījums Kurzemes baroka dekoratīvās tēlniecības attīstībā. Dr.art. Elita Grosmane, Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece/files/files/Grosmane_tezes.pdf


Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas – cēloņi, norise, problēmas. Vēstures zinātņu doktore Helēna Šimkuva.
 Ieskats vācbaltiešu gastronomiskajās tradīcijās. Ēdienu nosaukumi vācu un latviešu valodā. Dr.philol., asociētā profesore Silvija Pavidis /files/files/Pavidis_tezes.pdf


 Vācu mācītājs, kurš mīlēja latviešu tautasdziesmu – Georgs Fridrihs Bitners (1805 – 1883).  Inese Aide, rakstnieka H.Dorbes muzeja vadītāja /files/files/Aide_tezes.pdf


Vācbaltiešu vēsturnieku ieguldījums Kurzemes vēstures izpētē 19. gs. Agris Dzenis, Kandavas novada muzeja vēsturnieks /files/files/Dzenis_tezes(1).pdf


 Vācbaltiešu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana Tukuma muzejā. Pētniecībā sasniegtais. Mg.phil. Inta Dišlere, Tukuma muzeja speciāliste/files/files/Dislere_tezes(1).pdf


 Vācbaltiešu mantojums Kuldīgā. Kuldīgas novada muzeja pieredze. Daina Antoniška, Kuldīgas novada muzeja galvenā krājuma glabātāja/files/files/Antoniska_tezes.pdf

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017